Algemene verkoopvoorwaarden

 

1. Algemeen.

Definities: Koopovereenkomst: Overeenkomst tussen OneXillium  (verkoper) en contractant (koper) voor het kopen van Producten.

Producten: Apparatuur en/of Software. Apparatuur: Machines voor het creëren, archiveren, verwerken en/of vernietigen van documenten Software: programmatuur die zowel embedded in de aangeboden Apparatuur kan zitten, separaat in het netwerk van contractant wordt geïnstalleerd of als aanvullende dienst is aangeboden.

Koopsom: bedrag in € dat per Product in rekening aan contractant wordt gebracht.

Afleveren: het vervoeren van de Producten naar en overhandigen aan contractant.

Installeren: het door OneXillium plaatsen en aansluiten van de Producten.

Implementeren: het geheel van handelingen en maatregelen nodig om gebruik van de Producten mogelijk te maken.

Training: het instrueren van gebruikers van contractant over het juiste gebruik van de Producten. SEPA: Single Euro Payments Area.

2. Toepassing voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij OneXillium optreedt als verkoper van Producten. Toepasselijkheid van door contractant gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

3. Totstandkoming Alle aanbiedingen van OneXillium zijn vrijblijvend.

Een overeenkomst tussen OneXillium en contractant komt pas tot stand na rechtsgeldige ondertekening van een schriftelijke overeenkomst, door OneXillium en contractant. Indien in deze koopovereenkomst meerdere Producten zijn vermeld, wordt ervan uitgegaan, dat voor ieder van die Producten een aparte overeenkomst is gesloten, met toepassing van onderhavige voorwaarden.

4. Koopsom

De koopsom is vast en geldt af magazijn te Woerden. Aan contractant zullen naast de koopsom, de kosten van aflevering en bedrijfsklare opstelling in rekening worden gebracht. Bovendien zullen tevens eventueel benodigde bijzondere werkzaamheden zoals hijswerk e.d. worden doorberekend. Alle in deze koopovereenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

5. Eigendom c.q. eigendomsoverdrachtrisico

OneXillium B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan contractant geleverde en/of te leveren apparaten. Ook in het geval de eigendom op grond van deze overeenkomst nog berust bij OneXillium B.V., zijn alle kosten voortvloeiend uit de heffing van reprorecht, schending auteursrecht etc. voor rekening van de contractant. De eigendomsoverdracht van de apparaten door OneXillium B.V. aan contractant wordt geacht plaats te vinden zodra en door het feit dat door OneXillium B.V. volledige betaling is ontvangen van al hetgeen contractant krachtens de koopovereenkomst en eventueel krachtens de met de koop beëindigde huurovereenkomst, aan haar verschuldigd is, daaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten. De Producten zijn voor risico van contractant vanaf de aflevering, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.

6. Inruil

Bij een koopovereenkomst met inruil kan de contractant het afgesproken inruilbedrag gebruiken als korting op de koopsom van het apparaat waarop de inruil plaatsvindt. De contractant vrijwaart OneXillium B.V. voor alle aanspraken van derden, voortkomende uit of in verband met het inruilap- paraat. Het risico voor het inruilapparaat blijft voor rekening van contractant tot op de feitelijke levering aan OneXillium B.V.

7. Verhuurapparaat (insitu).

Voor zover het apparaat als “insitu” wordt verkocht, wordt hiermee bedoeld, dat het apparaat bij ondertekening van de overeenkomst reeds bedrijfsklaar bij de contractant staat opgesteld, op basis van een bestaande huurovereenkomst. Nadat de koop is gesloten en de koopprijs is betaald zijn partijen ontheven van hun rechten en verplichtingen uit de lopende huurovereenkomst, voor zover deze betrekking heeft op het gekochte apparaat, ingaande aan het einde van de kalendermaand waarin de eigendom aan de contractant is overgedragen conform artikel 4 van deze voorwaarden. Voor “insitu” apparatuur en het gebruik daarvan, verleent OneXillium B.V. geen enkele garantie, noch voor zichtbare noch voor verborgen gebreken.

8. Levertijd

De overeengekomen levertijd is een geschatte levertijd. Deze levertijd zal OneXillium B.V. in redelijkheid trachten te realiseren. Overschrijding van deze levertijd geeft contractant geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

9. Installatie en acceptatie.

Contractant zal ervoor zorgdragen dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen, en elektrische aansluitingen, vóór de afleveringsdatum gereed zijn. Contractant zorgt ervoor dat de plaats waar de Apparatuur wordt geïnstalleerd voor de installatie geschikt en toegankelijk is. De specificaties hiervoor, alsmede het gewicht en de afmetingen van de Apparatuur, zijn van tevoren aan contractant meegedeeld.

Contractant bevestigt door ondertekening van de koopovereenkomst hieromtrent door OneXillium te zijn ingelicht. OneXillium is niet aansprakelijk voor vertraging bij aflevering of installatie. Contractant overtuigt zich ervan, voordat hij de levering aanvaardt, dat de Apparatuur volgens specificaties, en schadevrij is. Door ondertekening van het afleverdocument staat bindend vast dat contractant de Apparatuur heeft ontvangen, en heeft aanvaard dat de Apparatuur conform specificaties functioneert en schadevrij is.

10. Verplaatsing apparatuur.

Zolang de eigendom van de apparaten bij OneXillium B.V. berust, is het contractant niet toegestaan de apparaten te verplaatsen. Zelfs niet binnen de ruimte, waar de apparaten door OneXillium B.V. zijn opgesteld.

11. Betaling

Betaling door contractant dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. In het geval er een incassomachtiging wordt afgegeven, draagt de contractant er zorg voor, dat er voldoende saldo op de bankrekening staat om het verschuldigde bedrag te incasseren. Als tijdige betaling niet plaatsvindt, is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De contractant is alsdan over het gehele factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Verrekening met een gepretendeerde vordering op OneXillium B.V. is niet toegestaan. OneXillium B.V. kan in voorkomend geval zekerheid vragen van contractant voor de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, alvorens tot aflevering over te gaan. Indien de koopovereenkomst wordt gesloten met meerdere contractanten, is ieder van deze contractanten hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die uit de koopovereenkomst voortvloeien.

12. Aansprakelijkheid

  • De aansprakelijkheid van OneXillium, en van haar personeel, met inbegrip van de aansprakelijkheid voor schade ontstaan door personen die werken in opdracht van OneXillium, is beperkt tot de schade wegens overlijden, schade wegens persoonlijk letsel, schade wegens materiële schade aan installaties en eigendommen van opdrachtgever, en van derden, ontstaan tijdens de uitvoering van, en in verband met, de volgens de Koopovereenkomst te verrichten werkzaamheden, en door schuld van personen van wie OneXillium zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient, tot het bedrag van de Contractwaar-de, althans in ieder geval beperkt tot een bedrag van €100.000. Alle verdere aansprakelijkheid, waar-onder onder andere die ter verkrijging van een vergoeding voor indirecte, materiële of immateriële schade, of gevolgschade, is uitgesloten, ongeacht de wijze, en de voorzienbaarheid ten aanzien van de locatie, en ten aanzien van de omvang van de schade. Contractant vrijwaart OneXillium voor alle aanspraken van derden ter zake, waaronder aanspraken vanwege het niet, of niet voldoende, door contractant nakomen van verplichtingen jegens derden, zoals, doch niet beperkt, tot (overheid) voorschriften.
  • Mocht op bovenvermelde bepaling te eniger tijd geen beroep kunnen worden gedaan, dan is de alsdan vast te stellen aansprakelijkheid eveneens beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar ter zake per gebeurtenis uitkeert.

 

13. Garantie

OneXillium B.V. zal ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten defect geraakte onderdelen van het object kosteloos repareren of omruilen. Defecten, ontstaan ten gevolge van normale slijtage of ondes-kundig gebruik zijn uitgesloten van deze garantie. De garantie is van kracht gedurende drie maanden na de bedrijfsklare opstelling van het object. De garantie geldt alleen binnen Nederland. De garantie vervalt indien niet door OneXillium B.V. geautoriseerde personen aan het object onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden hebben verricht. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is niet van toepassing ten aanzien van apparatuur, die eerst door de contractant werd gehuurd en later werd gekocht.

14. Octrooi inbreuk.

Als contractant wordt aangesproken door een derde wegens octrooi inbreuk, dient de contractant OneXillium B.V. daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De eigenaar van het octrooirecht zal de verdediging terzake zelf voeren. De contractant geeft de eigenaar van het octrooirecht toestemming de zaak naar eigen inzicht te behandelen.

Schade, die voortvloeit uit het feit, dat de contractant OneXillium B.V. niet schriftelijk van de beweerdelijke inbreuk in kennis heeft gesteld, komt voor rekening van de contractant.

15. Wanprestatie/toerekenbare tekortkoming aan

Indien contractant niet, niet behoorlijk, dan wel niet tijdig aan enige verplichting uit de koopovereenkomst voldoet, zal OneXillium B.V. gerechtigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling de koopovereenkomst te ontbinden. Door ontbinding van de koopovereenkomst wordt tevens de eventueel toepasselijke onderhoudsovereenkomst beëindigd. Na ontbinding kan OneXillium B.V. zich zonder tussenkomst van de rechter weer in het bezit stellen van de apparatuur. De kosten daarvan komen voor rekening van de contractant. In voorkomend geval is OneXillium B.V. niet gehouden tot enige schadevergoeding aan contractant. Faillissement en surséance van betaling worden in dit verband als een aan de contractant toe te rekenen tekortkoming aangemerkt.

Contractant verleent in het geval van ontbinding van de koopovereenkomst aan één of meer door OneXillium B.V. aangewezen personen toegang tot de plaats waar de apparaten zich bevinden, opdat deze op transport kunnen worden gesteld.

16. Buitengerechtelijke kosten.

Alle kosten voor OneXillium gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitenrechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van contractant. Op deze koopovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Deze koopovereenkomst bevat alle rechten en verplichtingen van partijen jegens elkander, en treedt in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen, voorstellen, en correspondentie ter zake.

Wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechter van de plaats waar OneXillium is gevestigd, met dien verstande dat OneXillium gerechtigd is het geschil voor te leggen aan de Rechter, die zonder vorenstaand beding bevoegd is om van geschil kennis te nemen.

17. Software

Indien in de Apparatuur Software is begrepen, is het contractant niet toegestaan deze Software te kopiëren of te vermenigvuldigen, op welke wijze dan ook. OneXillium is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet functioneren, of het onjuist gebruik, van de Software.

Software-pakketten worden door OneXillium als agent van de betreffende softwarefabrikant verkocht en geleverd. De bijbehorende softwarelicenties komen tot stand tussen contractant en de betreffende licentiegever. De voorwaarden van de bijbehorende softwarelicenties, waaronder onder meer de omvang van het toegestane gebruik, zijn integraal van toepassing op het gebruik door contractant. Ook de bepalingen in de bijbehorende softwarelicenties ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid blijven in stand. OneXillium is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet functioneren of onjuist gebruik van de Software.

18. Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT).

Ingevolge de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme is OneXillium verplicht contractant te identificeren. De wet schrijft voor dat zowel de rechtspersoon, als degene die feitelijk namens de rechtspersoon de opdracht verleent, moet worden geïdentificeerd. Daartoe verstrekt contractant;

  • een duidelijke kopie van een recent geldig identiteitsdocument van tekenbevoegde,
  • een recent gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van contractant.

 

Woerden, 1 september 2021

We zien dat je gebruik maakt van Internet Explorer

Deze browser is verouderd en wordt daarom niet meer ondersteund door de OneXillium website.

Voor de beste ervaring en veiligheid raden we aan gebruik te maken van een moderne browser, zoals: Safari, Mozilla Firefox of Google Chrome