Algemene onderhoudsvoorwaarden

 

 1. Definities:

Apparatuur: Machines voor het creëren, archiveren, verwerken en/ of vernietigen van documenten. Software: programmatuur die zowel   embedded in de aangeboden Apparatuur kan zitten, separaat in het

netwerk van contractant wordt geïnstalleerd of als aanvullende dienst is aangeboden.

Implementeren: het geheel van handelingen en maatregelen nodig om gebruik van de Producten mogelijk te maken.

In scope flag: aangewezen Apparatuur, waarvoor de “In Scope flag” is geselecteerd in de Services Manager (SM) applicatie, teneinde dienstverlening en facturering aan iedere door contractant gewenste locatie mogelijk te maken.

Onderhoudsovereenkomst: Overeenkomst tussen OneXillium B.V. en contractant voor het onderhouden van Producten.

Fabrikanten: fabrikanten van print- en kopieerapparatuur.

Onderhoudstermijn: bedrag in € dat per Product in rekening aan contractant wordt gebracht.

Meervolume: aantal gemaakte afdrukken boven het voor de contract- periode gecontracteerde inclusief volume.

Producten: Apparatuur en/of Software. SEPA: Single Euro Payments Area.

TG: De Tellerstanden Generator (TG) verzamelt data van de Apparatuur die zijn aangesloten op het netwerk en/of lokaal verbonden met andere netwerkapparatuur, welke data wordt verzonden aan de SM voor het analyseren en het genereren van verschillende rapporten, waaronder automatische verzameling van gegevens ten behoeve van het factureren.

Tools: De instrumenten die Fabrikanten toebehoren, waaronder Software-gerelateerde onderdelen, documentatie en methodologie gebaseerde onderdelen, die worden gebruikt om XMS aan te bieden, waar onder andere is inbegrepen: TG, Services Manager (SM), Services Portal (SP), Tools Lite (TL), Report Manager (RM), en andere door Fabrikanten van tijd tot tijd toe te voegen onderdelen. Aan de betreffende onderdelen kunnen Fabrikanten van tijd tot tijd een andere naam geven.

Training: het instrueren van gebruikers van contractant over het juiste gebruik van de Producten.

Verbruiksmaterialen: materialen die nodig zijn om de Apparatuur operationeel te houden zoals cartridges, drums, toners, en developers. XMS: OneXillium Managed Services. Het op afstand beheren van uw Producten die leidt tot één integrale dienstverlening. Werkwijze en condities van XMS zijn beschreven in een separate Service Level Agreement waarvan de inhoud bekend is en waar contractant mee akkoord is.

 

 1. Toepassing voorwaarden

Deze onderhoudsvoorwaarden zijn van toepassing op de onderhavige onderhoudsovereenkomst. Toepasselijkheid van door Contractant gehanteerde inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Van deze onderhoudsvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 

 1. Totstandkoming Onderhoudsovereenkomst

Alle aanbiedingen van OneXillium B.V. zijn vrijblijvend. Een onderhoudsovereenkomst tussen OneXillium B.V. en contractant komt pas tot stand na rechtsgeldige ondertekening van een schriftelijke

onderhoudsovereenkomst, door OneXillium B.V. en contractant. Indien in deze onderhoudsovereenkomst meerdere Producten zijn vermeld, wordt ervan uitgegaan, dat voor ieder van die Producten een

aparte onderhoudsovereenkomst is gesloten, met toepassing van onderhavige onderhoudsvoorwaarden.

 

 1. Ingangsdatum onderhoudsovereenkomst

De looptijd van de onderhoudsovereenkomst vangt aan op de eerste dag van het kalenderkwartaal, volgend op de installatiedatum. De verplichting tot het voldoen van de onderhoudstermijnen gaat in op de installatiedatum. Voor de periode tussen de installatiedatum, en de aanvang van de looptijd van de onderhoudsovereenkomst, is contractant een vergoeding verschuldigd, die wordt vastgesteld op een pro rato gedeelte van de onderhoudstermijn. Deze vergoeding moet door contractant voldaan worden uiterlijk op de vervaldag van de eerste onderhoudstermijn. De onderhoudsovereenkomst eindigt na het verstrijken van de looptijd.

 

 1. Duur van de onderhoudsovereenkomst

De Producten worden door OneXillium B.V. onderhouden voor de in de onderhoudsovereenkomst bepaalde looptijd, en eindigt op de laatste dag van deze termijn. Na afloop van de overeengekomen looptijd wordt de onderhoudsovereenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij OneXillium B.V. of contractant uiterlijk zes maanden voor de betreffende vervaldatum van de onderhoudsovereenkomst per aangetekend schrijven meedeelt de onderhoudsovereenkomst niet te willen voortzetten.

 

 1. Uitvoering onderhoud

OneXillium B.V. zal het onderhoud aan de apparaten (laten) uitvoeren op het installatieadres tijdens de duur van deze onderhoudsovereenkomst. OneXillium B.V. is niet gehouden het onderhoud uit te (laten) voeren indien dit onmogelijk is ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming. Waar in deze onderhoudsovereenkomst OneXillium B.V. wordt genoemd, dient dit gelezen te worden als OneXillium B.V., en/of de door OneXillium B.V. aangewezen derde, die voor de uitvoering van deze onderhoudsovereenkomst is ingeschakeld.

 

 1. Onderhoud en opheffen van storingen.

Alvorens om service te verzoeken, dient contractant, indien technisch mogelijk, de procedure voor het opsporen van fouten te volgen. Contractant dient medewerking te verlenen aan het proces om telefonisch probleemanalyse te doen en de mogelijke oplossing uit te voeren voordat een technicus naar de locatie van de Apparatuur wordt gestuurd. Ten aanzien van de bedoelde Apparatuur verbindt OneXillium B.V. zich naar beste vermogen de navolgende prestaties te verrichten:

a. Onderhoud, hetgeen omvat controle, reparatie, en het monteren van vervangende onderdelen, in geval van normale slijtage, een en ander voor zover dit voor een behoorlijk functioneren van de onderhavige Apparatuur noodzakelijk is.

b. Het opheffen van storingen (indien en voor zover er geen sprake is van gegevensdragers en/of verbruiksartikelen die niet door OneXillium B.V. zijn geleverd of geadviseerd, en geen sprake is van excessief gebruik van de Apparatuur). Meldingen van storingen worden terstond na ontvangst hiervan in behandeling genomen.

c. OneXillium B.V. verplicht zich gedurende de looptijd van de onderhoudsovereenkomst onderdelen in voorraad te houden.

d.Contractant zal gedurende het onderhoud c.q. de reparatie, alle noodzakelijke voorzieningen, zoals elektrische spanning, licht, en hulpmiddelen voor eigen kosten ter beschikking stellen. Hieronder valt tevens het eventueel tot stand brengen van testverbindingen om storingsoorzaken te kunnen vaststellen.

e. Er wordt geen onderhoud of technische assistentie verricht indien, en zolang, de Apparatuur is aangesloten op randapparatuur, en/ of invoerapparatuur, en/ of Software, dat zonder goedkeuring van OneXillium B.V. is geïnstalleerd, hetgeen contractant niet ontslaat van zijn betalingsverplichtingen.

f. Onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.

 

 1. Verbruiksmaterialen

Indien de onderhoudsovereenkomst is afgesloten inclusief verbruiksmaterialen, voorziet OneXillium B.V. contractant van cartridges, drum, toner, en developer, welke artikelen eigendom blijven van OneXillium B.V. zolang deze niet zijn verbruikt. Ingeval contractant in het apparaat verbruiksmaterialen verwerkt, die niet door OneXillium B.V. zijn geleverd of geadviseerd, behoudt OneXillium B.V. zich het recht voor de onderhoudsovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat contractant aanspraak kan maken op terugbetaling van de reeds door hem aan OneXillium B.V. voldane bedragen.

 

 1. Software

Indien in de Apparatuur Software is begrepen, is het contractant niet toegestaan deze Software te kopiëren of te vermenigvuldigen, op welke wijze dan ook. OneXillium B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet functioneren, of het onjuist gebruik, van de Software. Softwarepakketten worden door OneXillium B.V. als agent van de betreffende Softwarefabrikant verkocht en geleverd. De bijbehorende Softwarelicenties komen tot stand tussen contractant en de betreffende licentiegever. De voorwaarden van de bijbehorende Softwarelicenties, waaronder onder meer de omvang van het toegestane gebruik, zijn integraal van toepassing op het gebruik door contractant. Zo is het contractant niet toegestaan deze Software te kopiëren of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. Ook de bepalingen in de bijbehorende Softwarelicenties ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid blijven in stand. OneXillium B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet functioneren of onjuist gebruik van de Software.

 

 1. Vergoedingen

a. De overeengekomen onderhoudstermijn geldt voor onderhoud, zoals omschreven op het voorblad en in artikel 7, alsmede voor de levering van de in artikel 8 omschreven verbruiksmaterialen en onderdelen.

b. Een afdruk op A3 formaat wordt in rekening gebracht als 2 afdrukken, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd onder ‘Bijzonderheden’ op de voorzijde van deze onderhoudsovereenkomst.

c. Werkzaamheden verricht door OneXillium B.V., die niet behoren tot de in artikel 7 omschreven activiteiten, zullen aan contractant in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van OneXillium B.V.

d. OneXillium B.V. zal telkens per 1 januari de onderhoudstermijnen, de prijzen van meervolume en indien van toepassing XMS herzien, met tenminste de Prijsindex voor de Consumentenprijzen, welke per oktober voor het daaraan voorafgaande jaar is vastgesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Indien dit Prijsindexcijfer ontbreekt, zal de wijziging van de prijs volgens een andere, soortgelijke, maatstaf worden berekend. Geschillen betreffende eventuele aanpassingen dienen binnen tien (10) werkdagen na de schriftelijke aankondigingsdatum te worden gemeld bij OneXillium B.V.. Indien OneXillium B.V. niet binnen deze periode van een bezwaar in kennis wordt gesteld, implementeert OneXillium B.V. de nieuwe onderhoudstermijn en afdrukprijzen.

e. In de vermelde onderhoudstermijn zijn de kosten van afdrukmaterialen, zoals papier en nietjes, niet opgenomen.

f. Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, die nu, of ter eniger tijd, worden geheven op de door contractant verschuldigde bedragen, of op de onderhoudsovereenkomst en/ of de Producten, onverschillig te wiens naam deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van contractant, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

g. Contractant mag verschuldigde bedragen niet verrekenen met, of betalingen opschorten wegens, een (vermeende) vordering op OneXillium B.V.

 

 1. Betaling en afrekening meervolume

a. De door contractant verschuldigde bedragen zullen op de vervaldatum worden voldaan, zonder recht op aftrek verrekening of opschorting, en zijn onmiddellijk opeisbaar. Contractant verleent OneXillium B.V. tot wederopzegging machtiging om van haar bankrekening te incasseren, al hetgeen door contractant uit hoofde van de onderhoudsovereenkomst aan OneXillium B.V. verschuldigd is. Hierop zijn de bepalingen en voorschriften van toepassing die door Equens, dan wel de banken, zijn of worden vastgesteld. Contractant geeft OneXillium B.V. bij het sluiten van de onderhoudsovereenkomst een volmacht voor incasso van betalingen, uit hoofde van deze onderhoudsovereenkomst. Indien door contractant geen volmacht aan OneXillium B.V. wordt verleend, de volmacht wordt ingetrokken, en/ of geïncasseerde betalingen worden gestorneerd, zal per betaling die niet automatisch geïncasseerd kan worden bij contractant € 20,00 in rekening worden gebracht.

b. Bij overschrijding van voormelde termijn wordt contractant geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is contractant een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 % per maand, lopende vanaf de dag van de vervaldatum van de factuur, tot aan de dag van algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt gerekend als hele maand. Alle op de invordering betrekking hebbende kosten, gerechtelijke, dan wel buitengerechtelijke, komen ten laste van contractant. Deze kosten worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn, in welk geval deze hogere kosten voor rekening van contractant komen. Niet nakoming van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, ontheft OneXillium B.V. van haar verplichtingen jegens contractant, onverminderd haar recht tot nakoming van de onderhoudsovereenkomst, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

c. Telkens na afloop van de afrekenperiode voor het meervolume, wordt per afdruksoort het werkelijk in die periode, op alle Apparatuur van deze overeenkomst, gemaakte aantal afdrukken bepaald. Is dit aantal hoger dan het afgesproken volume per afdruksoort, dan wordt voor het meervolume de prijs per afdruk per afdruksoort aan contractant belast. Onder afdruksoort wordt verstaan zwart of kleur. Onder volume op de ene afdruksoort geeft geen recht op verrekening met een andere afdruksoort. Contractant verplicht zich de tellerstanden automatisch door de Apparatuur te laten doorgeven.

d. Contractant verleent alle benodigde medewerking tot het (doen) installeren van Software, benodigd voor het automatisch uitlezen van de tellerstanden. Indien de tellerstanden op een andere manier worden doorgegeven, dan wordt € 20,00 per afrekenfactuur in rekening gebracht. OneXillium B.V. zal, indien de automatische tellerstanden uitblijven, contractant een verzoek sturen de tellerstand per Apparaat aan OneXillium B.V. te doen toekomen.

e. Indien OneXillium B.V. de tellerstanden niet tijdig in haar bezit heeft, zal contractant worden gefactureerd op basis van het geschatte verbruik, gebaseerd op andere beschikbare gegevens. Indien een schatting moet worden gecorrigeerd, is contractant € 20,00 extra aan administratiekosten verschuldigd.

f. OneXillium B.V. behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment de tellerstanden eigenhandig te bepalen. Daartoe dient contractant OneXillium B.V. altijd gelegenheid te verschaffen.

 

 1. Gebruik

a. Contractant zal de Apparatuur met zorg behandelen, overeenkomstig zijn bestemming gebruiken, en beschermen tegen beschadiging. In het bijzonder ook tegen klimatologische invloeden. Contractant zal daarbij de aanwijzingen van OneXillium B.V., en het door deze voorgeschreven onderhoud, nauwkeurig volgen.

b. Indien contractant gegevensdragers en/of verbruiksartikelen gebruikt, die niet door OneXillium B.V. zijn geleverd of geadviseerd, dan wel indien er sprake is van abnormaal of excessief gebruik van de Apparatuur, zullen de kosten van reparaties, of het opheffen van storingen, veroorzaakt door dit gebruik, afzonderlijk worden berekend.

c. Contractant zal zonder schriftelijke toestemming van OneXillium B.V. geen aangebrachte merken, nummers, en/of opschriften, verwijderen, bedekken of beschadigen, en geen wijzigingen in, of toevoeging aan, de Apparatuur aanbrengen. Verplaatsingen en verhuizingen dienen door of namens OneXillium B.V. te worden uitgevoerd. Eventueel daaruit voortvloeiende extra onderhoudskosten zijn voor rekening van contractant. Verplaatsingen van de Apparatuur naar een locatie buiten Nederland is nimmer toegestaan.

d. Contractant mag de Apparatuur niet verhuren, noch onder enige titel aan derden in gebruik afstaan, verpanden, verkopen, vervreemden, of anderszins bewaren.

e. Contractant staat ervoor in dat de Apparatuur op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerende zaak wordt verbonden, dat vermenging en/of natrekking zal plaatsvinden.

 

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen

a. Contractant zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OneXillium B.V. geen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de onderhoudsovereenkomst, aan een ander overdragen.

b. Aan OneXillium B.V. is de keuze ofwel het onderhoud c.q. de reparatie in eigen beheer uit te voeren, dan wel voor deze werkzaamheden ter zake kundige derden in te schakelen.

 

 1. Schadevrijwaring

OneXillium B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing, of slecht functioneren van de Apparatuur. OneXillium B.V. is eveneens niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van vertraging bij het uitvoeren van reparaties, het verrichten van werkzaamheden, alsmede bij het vervangen van onderdelen. Contractant zal OneXillium B.V. te allen tijde vrijwaren van aanspraken van derden.

 

 1. Reprorecht/auteursrecht

Alle kosten die voortvloeien uit de heffing van reprorecht, schending op auteursrecht etc., komen voor rekening van contractant.

 

 1. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van OneXillium B.V., en van haar personeel, met inbegrip van de aansprakelijkheid voor schade ontstaan door personen die werken in opdracht van OneXillium B.V., is beperkt tot de schade wegens overlijden, schade wegens persoonlijk letsel, schade wegens materiële schade aan installaties en eigendommen van opdrachtgever, en van derden, ontstaan tijdens de uitvoering van, en in verband met, de volgens de onderhoudsovereenkomst te verrichten werkzaamheden, en door schuld van personen van wie OneXillium B.V. zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient, tot het bedrag van de Contractwaarde, althans in ieder geval beperkt tot een bedrag van €100.000. Alle verdere aansprakelijkheid, waaronder onder andere die ter verkrijging van een vergoeding voor indirecte, materiële of immateriële schade, of gevolgschade, is uitgesloten, ongeacht de wijze, en de voorzienbaarheid ten aanzien van de locatie, en ten aanzien van de omvang van de schade. Contractant vrijwaart OneXillium B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake, waaronder aanspraken vanwege het niet, of niet voldoende, door contractant nakomen van verplichtingen jegens derden, zoals, doch niet beperkt, tot (overheid) voorschriften.\

b. Mocht op bovenvermelde bepaling te eniger tijd geen beroep kunnen worden gedaan, dan is de alsdan vast te stellen aansprakelijkheid eveneens beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar ter zake per gebeurtenis uitkeert.

 

 1. Overmacht

a. Als overmacht gelden alle omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de onderhoudsovereenkomst niet van OneXillium B.V. kan worden gevergd. Speciaal als overmacht geldt het niet leveren aan OneXillium B.V. door haar leverancier. In geval van overmacht zal de uitvoering van de onderhoudsovereenkomst voor het betreffende gedeelte worden opgeschort. OneXillium B.V. zal contractant zo spoedig mogelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte brengen.

b. Zodra de overmacht situatie is beëindigd, zal OneXillium B.V. nagaan in welke staat de Apparatuur zich bevindt. Het nodige onderhoudswerk, en de eventuele noodzakelijke herstellingen, zullen dan, na bereikte overeenstemming met contractant inzake de daaraan verbonden kosten, door OneXillium B.V. worden verricht, waarna uitvoering van de onderhoudsovereenkomst zal worden hervat.

 

 1. Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT)

Ingevolge de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme is OneXillium B.V. verplicht contractant te identificeren. De wet schrijft voor dat zowel de rechtspersoon, als degene die feitelijk namens de rechtspersoon de opdracht verleent, moet worden geïdentificeerd. Daartoe verstrekt contractant;

 • een duidelijke kopie van een recent geldig identiteitsdocument van tekenbevoegde,
 • een recent gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van contractant.

 

 1. Tussentijdse beëindiging

19.1. Indien:

a. Contractant in gebreke blijft enig krachtens de onderhoudsovereenkomst verschuldigd bedrag tijdig te betalen;

b. Contractant enige andere voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet geheel of niet behoorlijk nakomt, dan wel daarmee in strijd heeft gehandeld;

c. Contractant zich niet houdt aan de voorschriften inzake ruimtelijke en technische voorzieningen en bediening van de Apparatuur;

d. Surseance van betaling door contractant wordt gevraagd dan wel aan hem wordt verleend;

e. Ter zake van contractant faillissement is aangevraagd dan wel contractant in staat van faillissement is geraakt;

f. Contractant zijn handelingsbekwaamheid om welke reden dan ook verliest, dan wel op zijn (on) roerende zaken of op de Apparatuur (en eventueel toebehoren)beslag wordt gelegd;

g. Contractant zijn zetel of woonplaats buiten Nederland verplaatst of blijk geeft het voornemen te hebben dat te doen;

h. Wordt besloten contractant, zo hij een rechtspersoon is, als zodanig te ontbinden; zal contractant in verzuim zijn door het enkel plaatsvinden van deze omstandighe(i)d(en), en zal de (resterende) schuld van contractant aan OneXillium B.V. onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

19.2 Tenzij de wet dwingendrechtelijk anders mocht voorschrijven, zal OneXillium B.V. in genoemde omstandigheden daartoe gerechtigd zijn, geheel ter vrije keuze van OneXillium B.V., en onverminderd de OneXillium B.V. toekomende rechten;

 • of onder instandhouding van de onderhoudsovereenkomst het totaalbedrag van de nog resterende onderhoudstermijnen te vermeerderen met de door OneXillium V. aangehouden vertragingsrenten, kosten, etc., ineens en terstond te vorderen;
 • of de onderhoudsovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, welke ontbinding van rechtswege intreedt op het tijdstip waarop daarvan door OneXillium V. schriftelijk mededeling aan contractant wordt gedaan.

19.3 Indien en voor zover contractant na ondertekening van deze onderhoudsovereenkomst alsnog beslist geen diensten van OneXillium B.V. af te nemen, dan heeft contractant de verplichting om minimaal 50% van de contractwaarde (totaal onderhoudstermijnen vermenigvuldigd met het aantal maanden looptijd onderhoudsovereenkomst) aan OneXillium B.V. te voldoen.

19.4 In geval van vroegtijdige beëindiging van een onderhoudsovereenkomst exclusief vooraf ingeschatte aantal afdrukken zal contractant (onverminderd het bepaalde in 19.1) verplicht zijn een door OneXillium B.V. bepaalde naheffing te voldoen op basis van het gemiddelde maandvolume over de laatste 12 maanden. Indien een dergelijke nacalculatie niet mogelijk is, zal OneXillium B.V. een schatting naar redelijkheid maken van het gemiddelde maandvolume vermenigvuldigd met het aantal maanden resterende looptijd van de onderhoudsovereenkomst.

19.5 Bij wijziging van de samenstelling van de Producten kan de onderhoudsovereenkomst ten aanzien van de betreffende Producten tussentijds worden gewijzigd. Wijzigingen van de onderhoudsovereenkomst ingevolge dit artikel, dienen schriftelijk te geschieden, en kunnen ingaan op de eerstvolgende vervaldatum.

 

 1. Wijziging van de onderhoudsovereenkomst

Wijziging in, aanvulling op, of annulering van de onderhoudsovereenkomst, is slechts geldig, indien dit schriftelijk door contractant en OneXillium B.V. gezamenlijk is overeengekomen. Contractant is verplicht aan OneXillium B.V. een vergoeding te betalen voor elke door contractant geïnitieerde administratieve dienst, of andere handeling, die OneXillium B.V. tijdens de looptijd van de onderhoudsovereenkomst verricht. Daartoe behoren onder meer het verstrekken van afschriften van de onderhoudsovereenkomst of andere documenten, de verwerking van een wijziging van adresgegevens of bankrekening van contractant, schadegevallen en andere verzekeringskwesties, registratie van zekerheidsrechten, berekening van afkoopsommen, en wijziging van onderhoudsvoorwaarden of prijzen. Contractant moet deze vergoeding op eerste verzoek aan OneXillium B.V. voldoen. Een overzicht van deze vergoedingen wordt op verzoek toegezonden. OneXillium B.V. is bevoegd het overzicht, en het bedrag van de vergoedingen, op elk tijdstip te wijzigen.

 

 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Treden meer personen, hetzij natuurlijke personen, hetzij rechtspersonen, bij de onderhoudsovereenkomst als contractant op, dan is ieder van deze personen voor de nakoming van alle uit de onderhoudsovereenkomst jegens OneXillium B.V. voortvloeiende verplichtingen, zowel bestaande als toekomstige, hoofdelijk aansprakelijk, en geldt al hetgeen in de onderhoudsovereenkomst ten aanzien van contractant is bepaald, zowel ten aanzien van ieder van hen gezamenlijk, als ten aanzien van ieder van hen afzonderlijk. Een kennisgeving aan één van hen geldt als een geldige kennisgeving aan al deze personen. Indien, in geval er meer personen bij de onderhoudsovereenkomst als contractant optreden, de onderhoudsovereenkomst in verband met faillissement of surseance van betaling van één van hen eindigt, dan blijft de onderhoudsovereenkomst ten aanzien van de andere(n) onverkort van kracht, tenzij OneXillium B.V. de onderhoudsovereenkomst ook ten aanzien van deze ingevolge het bepaalde in artikel 20 beëindigt.

 

 1. Gebruik verbruiksmaterialen

Verbruiksmaterialen, zoals met name doch niet uitsluitend tonercartridges, kennen een gemiddeld verbruik per afdruk.

In deze onderhoudsovereenkomst is de prijsstelling gebaseerd op het gemiddelde verbruik per verbruiksmateriaal. OneXillium B.V. behoudt zich het recht voor een naheffing op te leggen, indien er sprake is van een buitensporig verschil tussen het aantal door contractant bestelde verbruiksmaterialen enerzijds en het aantal gemaakte afdrukken anderzijds.

 

 1. Geheimhouding en data protectie

a. Hierbij geeft contractant OneXillium uitdrukkelijk toestemming om de door contractant aangeleverde persoonsgegevens te (laten) verwerken. OneXillium zal deze persoonsgegevens (laten) verwerken uitsluitend voor het doel waarvoor contractant deze heeft gegeven en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip (maar niet beperkt tot) de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

b. Contractant garandeert bevoegd te zijn de persoonsgegevens aan OneXillium te verschaffen en dat de aan OneXillium verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving zijn verwerkt.

c. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van contractant om alle vertrouwelijke data veilig te stellen en deze volledig te verwijderen van het interne geheugen. Contractant zal OneXillium vrijwaren voor iedere schade die zij lijdt als gevolg van het niet of niet volledig verwijderen van enige vertrouwelijke data als beschreven in dit artikel.

 

 1. Slotbepalingen

a. In geval van stilzwijgende verlenging van de onderhoudsovereenkomst blijven de hierop toepasselijke bepalingen onverkort van kracht.

b. Contractant is gehouden adreswijzigingen binnen drie  dagen ter kennis van OneXillium B.V. te brengen. Alle kosten voor OneXillium B.V. gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitenrechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van contractant. Op deze onderhoudsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing, en bevat alle rechten en verplichtingen van partijen jegens elkander, en treedt in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen, voorstellen, en correspondentie ter zake. Wijzigingen van de onderhoudsovereenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechter van de plaats waar OneXillium B.V. is gevestigd, met dien verstande dat OneXillium B.V. gerechtigd is het geschil voor te leggen aan de Rechter, die zonder vorenstaand beding bevoegd is om van geschil kennis te nemen. Indien contractant voor XMS heeft gekozen, geldt naast voornoemde bepalingen onderstaande bepalingen c en d.

c. Contractant erkent dat hij niet gerechtigd is om gebruik te maken van, of toegang te verkrijgen tot, de Tools, met uitzondering van de TG en in beperkte mate de RM en de SP, noch gerechtigd is om deze te bedienen. Met uitzondering van de TG, zullen de Tools uitsluitend door Fabrikanten, of erkende samenwerkingspartners en hun onderaannemers, geïnstalleerd en bediend worden. Contractant zal toegang hebben tot de data en rapporten die worden gegenereerd door de Tools (via RM en SP, welke data en rapporten aan Contractant zullen toebehoren). Alle Tools en toegang daartoe mogen door Fabrikanten en erkende samenwerkingspartners en hun onderaannemers, worden verwijderd bij afloop of bij beëindiging van de onderhoudsovereenkomst. Contractant erkent dat Fabrikanten aan hem geen licentie voor het gebruik van de Tools verschaft, met uitzondering van de TG. Contractant vrijwaart OneXillium B.V. voor aanspraken van derden, waaronder Fabrikanten, die geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit de niet-naleving van deze bepaling.

d. OneXillium B.V. verleent hierbij namens Fabrikanten aan contractant, gelijk contractant aanvaardt, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de TG Software te gebruiken op één eenheid van de door Contractant gebruikte Apparatuur (of een vervangende eenheid daarvan, maar nooit beide tegelijkertijd), voor de duur van deze onderhoudsovereenkomst. Contractant heeft geen andere rechten met betrekking tot de TG Software, en mag in het bijzonder niet:

 • De TG Software verspreiden, kopiëren, wijzigen, afgeleiden daarvan, creëren, ontleden of daarop reverse engineering toepassen (behalve voor zover dat wettelijk toegestaan en noodzakelijk is om interoperabiliteit met andere onafhankelijk gecreëerde Software te realiseren).
 • Of toestaan dat anderen dat doen; alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de TG zullen te allen tijde uitsluitend bij Fabrikanten, en/of diens rechtsgeldige licentienemers,

 

Contractant vrijwaart OneXillium B.V. voor aanspraken van derden, waaronder Fabrikanten, die geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit de niet-naleving van deze bepaling.

 

Woerden, 1 september 2021



 

We zien dat je gebruik maakt van Internet Explorer

Deze browser is verouderd en wordt daarom niet meer ondersteund door de OneXillium website.

Voor de beste ervaring en veiligheid raden we aan gebruik te maken van een moderne browser, zoals: Safari, Mozilla Firefox of Google Chrome