Algemene huurvoorwaarden

 1. Algemeen

In deze Huurovereenkomst worden onder XTF verstaan Xillium B.V., en/of:

 • De financieringsmaatschappij, of diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.
 • De door of namens Xillium B.V. en/of door de financieringsmaatschappij, ter uitvoering van deze Huurovereenkomst ingeschakelde derden.

Onder Contractant is te verstaan (een) natuurlijke of rechtsperso(o)n(en), die partij is bij deze Huurovereenkomst, zowel gezamenlijk, als ieder afzonderlijk, de medeschuldenaar(s) daaronder begrepen, alsmede zijn (hun) rechtsopvolger(s).

 • Definities:

Huurovereenkomst: overeenkomst tussen XTF (verhuurder) en Contractant (huurder) voor het huren van Producten.

Fabrikanten: fabrikanten van print- en kopieerapparatuur.

Producten: Apparatuur en/of Software.

Apparatuur: machines voor het creëren, archiveren, verwerken en/of vernietigen van documenten.

Software: programmatuur die zowel embedded in de aangeboden Apparatuur kan zitten, separaat in het netwerk van Contractant wordt geïnstalleerd of als aanvullende dienst is aangeboden.

Huurtermijn: bedrag in € dat per Product in rekening aan Contractant wordt gebracht.

Verbruiksmaterialen: materialen die nodig zijn om de Apparatuur operationeel te houden zoals cartridges, drums, toners, en developers.

XMS: Xillium Managed Services. Het op afstand beheren van uw Producten die leidt tot één integrale dienstverlening. Werkwijze en condities van XMS zijn beschreven in een separate Service Level Agreement waarvan de inhoud bekend is en waar Contractant mee akkoord is.

Afleveren: het vervoeren van de Producten naar en overhandigen aan Contractant.

Installeren: het door XTF plaatsen en aansluiten van de Producten.

Implementeren: Het geheel van handelingen en maatregelen nodig om gebruik van de Producten mogelijk te maken.

Training: Het instrueren van gebruikers van Contractant over het juiste gebruik van de Producten.

SEPA: Single Euro Payments Area.

In scope flag: aangewezen Apparatuur, waarvoor de “In Scope flag” is geselecteerd in de Services Manager (SM) applicatie, teneinde dienstverlening en facturering aan iedere door Contractant gewenste locatie mogelijk te maken.

TG: De Tellerstanden Generator (TG) verzamelt data van de Apparatuur die zijn aangesloten op het netwerk en/of lokaal verbonden met andere netwerkapparatuur, welke data wordt verzonden aan de SM voor het analyseren en het genereren van verschillende rapporten, waaronder automa- tische verzameling van gegevens ten behoeve van het factureren.

Tools: De instrumenten die Fabrikanten toebehoren, waaronder Software-gerelateerde onderdelen, documentatie en methodologie gebaseerde onderdelen, die worden gebruikt om XMS aan te bieden, waar onder andere is inbegrepen: TG, Services Manager (SM), Services Portal (SP), Tools Lite (TL), Report Manager (RM), en andere door Fabrikanten van tijd tot tijd toe te voegen onderdelen. Aan de betreffende onderdelen kunnen Fabrikanten van tijd tot tijd een andere naam geven.

 1. Toepassing voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij XTF optreedt als verhuurder van Producten.

Toepasselijkheid van door Contractant gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 1. Totstandkoming Huurovereenkomst

Alle aanbiedingen van XTF zijn vrijblijvend. Een overeenkomst tussen XTF en Contractant komt pas tot stand na rechtsgeldige ondertekening van een schriftelijke overeenkomst, door XTF en Contractant. Indien in deze Huurovereenkomst meerdere Producten zijn vermeld, wordt ervan uitgegaan, dat voor ieder van die Producten een aparte overeenkomst is gesloten, met toepassing van onderhavige huurvoorwaarden.

 1. Ingangsdatum huur

De looptijd van de overeenkomst vangt aan op de eerste dag van het kalenderkwartaal volgend op de installatiedatum. De verplichting tot het voldoen van de Huurtermijnen gaat in op de installatiedatum. Voor de periode tussen de installatiedatum en de aanvang van de looptijd van de overeenkomst is Contractant een vergoeding verschuldigd, die wordt vastgesteld op een pro rato gedeelte van de Huurtermijn. Deze vergoeding moet door Contractant voldaan worden uiterlijk op de vervaldag van de eerste Huurtermijn.

 1. Duur van de Huurovereenkomst

De Producten wordt door XTF verhuurd voor de in de Huurovereenkomst bepaalde looptijd en eindigt op de laatste dag van deze termijn. Na afloop van de overeengekomen looptijd wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij XTF of Contractant uiterlijk zes maanden voor de betreffende vervaldatum van de overeenkomst per aangetekend schrijven meedeelt de overeenkomst niet te willen voortzetten.

 1. Algemeen eigendomsrecht

De Apparatuur blijft te allen tijde het eigendom van XTF, hetgeen door Contractant wordt erkend. Dit eigendom zal Contractant tegenover een ieder die rechten op de Apparatuur wil laten gelden, zoals bijvoorbeeld een deurwaarder of de Belastingdienst, meteen duidelijk maken. In voorkomend geval zal Contractant XTF direct van aanspraken door derden op de hoogte stellen.

Contractant kan ten aanzien van de Apparatuur geen eigendomsrechten doen gelden en zal zich onthouden van aanspraken op fiscale faciliteiten en rechten ter zake van de Apparatuur; dit komt uitsluitend toe aan de eigenaar van de Apparatuur, in casu XTF.

 1. Risico en verzekering

Contractant draagt vanaf het moment van aflevering van de Apparatuur de risico’s van beschadiging en van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van de Apparatuur, door welke oorzaak dan ook, tot het moment waarop dit wederom in feitelijk bezit van XTF zal zijn gesteld. Van elk geval van beschadiging, verlies of vergaan, zal Contractant XTF terstond in kennis stellen. Ook indien Contractant, door welke oorzaak ook, geheel of gedeeltelijk verhinderd is van de Apparatuur gebruik te maken, blijft Contractant gehouden de overeengekomen Huurtermijnen gedurende de gehele huurperiode volledig te voldoen en is XTF niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade voor Contractant. Contractant is niet gerechtigd om, in geval de Apparatuur door enig voorval gedeeltelijk mocht vergaan, enige vermindering van de huurprijs of vernietiging van de overeenkomst te vorderen. Contractant is als verzekeringsnemer verplicht voor eigen rekening de risico’s met betrekking tot de Apparatuur, waaronder de risico’s van beschadiging en van geheel of gedeeltelijk verlies, alsmede het risico van aansprakelijkheid jegens derden, op zo uitgebreid mogelijke voorwaarden te verzekeren, en verzekerd te houden. Contractant zal XTF op eerste verzoek daartoe een bewijs van verzekering verschaffen, bestaande uit een afschrift van de polis en bewijs van premiebetaling. Indien Contractant nalaat een bewijs van verzekering aan te leveren na voornoemd verzoek van XTF, heeft XTF het recht (maar niet de verplichting) de Apparatuur te laten verzekeren (eventueel door bemiddeling van derden). XTF zal de daaruit voortvloeiende kosten verhalen op de Contractant. Contractant zal alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden stipt nakomen. In geval van verlies van de Apparatuur, door welke oorzaak ook, waaronder begrepen een zodanige beschadiging dat de Apparatuur naar het oordeel van de door assuradeuren benoemde expert niet herstelbaar is, zal de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang zijn beëindigd zijn en zal, onverminderd de overige rechten van XTF uit de overeenkomst, Contractant aan XTF een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan;

a. het totaal van de niet betaalde en de nog te vervallen Huurtermijnen, die Contractant bij het voortduren van de overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen, vermeerderd met;

b. de door XTF bij het sluiten van de overeenkomst aangehouden restwaarde van de Apparatuur aan het einde van de overeengekomen vaste

c. op het totale, ingevolge het hiervoor artikel 7 a en b genoemde door Contractant aan XTF verschuldigde bedrag, zullen aan XTF eventueel uitgekeerde, op het betreffende evenement betrekking hebbende, verzekeringspenningen in mindering worden Indien deze meer mochten bedragen dan het door Contractant dienaangaande verschuldigde, komt het surplus toe aan Contractant. Voor zover enige door XTF, ten gevolge van beschadiging of geheel of gedeeltelijk verlies van de Apparatuur, geleden schade, om welke reden dan ook niet of onvoldoende is gedekt door een daadwerkelijke uitkering van verzekeringspenningen, komt deze voor rekening van Contractant.

 1. Installatie en acceptatie

Contractant zal ervoor zorgdragen dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen, en elektrische aansluitingen vóór de afleveringsdatum gereed zijn. Contractant zorgt ervoor dat de plaats waar de Apparatuur wordt geïnstalleerd voor de installatie geschikt en toegankelijk is. De specificaties hiervoor, alsmede het gewicht en de afmetingen van de Apparatuur, zijn vooraf aan Contractant meegedeeld. Contractant bevestigt door ondertekening van de Huurovereenkomst hieromtrent door XTF te zijn ingelicht. XTF is niet aansprakelijk voor vertraging bij aflevering of installatie.

Contractant overtuigt zich ervan, voordat hij de levering aanvaardt, dat de Apparatuur volgens specificaties en schadevrij is. Door ondertekening van het afleverdocument staat bindend vast dat Contractant de Apparatuur heeft ontvangen en heeft aanvaard dat de Apparatuur conform specificaties functioneert en schadevrij is.

 1. Onderhoud en opheffen van storingen

Alvorens om service te verzoeken, dient Contractant, indien technisch mogelijk, de procedure voor het opsporen van fouten te volgen. Contractant dient medewerking te verlenen aan het proces om telefonisch probleemanalyse te doen en de mogelijke oplossing uit te voeren voordat een technicus naar de locatie van de Apparatuur wordt gestuurd. Ten aanzien van de bedoelde Apparatuur verbindt XTF zich naar beste vermogen de navolgende prestaties te verrichten:

a. Onderhoud, hetgeen omvat controle, reparatie en het monteren van vervangende onderdelen, in geval van normale slijtage, een en ander voor zover dit voor een behoorlijk functioneren van de onderhavige Apparatuur noodzakelijk is.

b. Het opheffen van storingen (indien en voor zover er geen sprake is van gegevensdragers en/of verbruiksartikelen die niet door XTF zijn geleverd of geadviseerd, en geen sprake is van excessief gebruik van de Apparatuur). Meldingen van storingen worden terstond na ontvangst hiervan in behandeling genomen.

c. XTF verplicht zich gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst onderdelen in voorraad te

d. Contractant zal gedurende het onderhoud q. de reparatie alle noodzakelijke voorzieningen, zoals elektrische spanning, licht en hulpmiddelen voor eigen kosten ter beschikking stellen. Hieronder valt tevens het eventueel tot stand brengen van testverbindingen om storingsoorzaken te kunnen vaststellen.

e. Er wordt geen onderhoud of technische assistentie verricht indien, en zolang, de Apparatuur is aangesloten op randapparatuur, en/of invoerapparatuur en/ of Software, dat zonder goedkeuring van XTF is geïnstalleerd, hetgeen Contractant niet ontslaat van zijn

f. Onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 17:00 uur met uitzondering van algemeen erkende

 1. Verbruiksmaterialen

Indien de Huurovereenkomst is afgesloten inclusief Verbruiksmaterialen voorziet XTF Contractant van cartridges, drums, toners en developers, welke artikelen eigendom blijven van XTF, zolang deze niet zijn verbruikt. In geval Contractant in de Apparatuur verbruiksmaterialen verwerkt die niet door XTF zijn geleverd of geadviseerd, behoudt XTF zich het recht voor de Huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat Contractant aanspraak kan maken op terugbetaling van de reeds door hem aan XTF voldane bedragen.

 1. Software

Indien in de Apparatuur Software is begrepen, is het Contractant niet toegestaan deze Software te kopiëren of te vermenigvuldigen, op welke wijze dan ook. XTF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet functioneren of het onjuist gebruik van de Software. Softwarepakketten worden door Xillium als agent van de betreffende Softwarefabrikant verkocht en geleverd. De bijbehorende Softwarelicenties komen tot stand tussen Contractant en de betreffende licentiegever. De voorwaarden van de bijbehorende Softwarelicenties, waaronder onder meer de omvang van het toegestane gebruik, zijn integraal van toepassing op het gebruik door Contractant. Zo is het Contractant niet toegestaan deze Software te kopiëren of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. Ook de bepalingen in de bijbehorende Softwarelicenties ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid blijven in stand.

XTF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet functioneren of onjuist gebruik van de Software.

 1. Vergoedingen

a. De overeengekomen Huurtermijn geldt voor huur en services, zoals omschreven op de voorzijde van deze Huurovereenkomst en in artikel 9, alsmede voor de levering van de in artikel 10 omschreven Verbruiksmaterialen en

b. Een afdruk op A3 formaat wordt in rekening gebracht als 2 afdrukken, tenzij anders overeen gekomen en vastgelegd onder ‘Bijzonderheden’ op de voorzijde van deze

c. Werkzaamheden verricht door XTF die niet behoren tot de in artikel 9 omschreven activiteiten, zullen aan Contractant in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van

d. XTF zal telkens per 1 januari de Huurtermijnen, de prijzen van de meerafdrukken en indien van toepassing XMS herzien, met tenminste de Prijsindex voor de Consumentenprijzen, welke per oktober voor het daaraan voorafgaande jaar is vastgesteld en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Indien deze Prijsindex ontbreekt, zal de wijziging van de prijs volgens een andere, soortgelijke, maatstaf worden Geschillen betreffende eventuele aanpassingen dienen binnen tien (10) werkdagen na de schriftelijke aankondigingsdatum te worden gemeld bij Xillium. Indien Xillium niet binnen deze periode van een bezwaar in kennis wordt gesteld implementeert XTF de nieuwe Huurtermijn en afdrukprijzen.

e. Werkzaamheden verricht door XTF buiten de in artikel 9f genoemde tijden, zullen aan Contractant in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van XTF.

f. In de vermelde Huurtermijn zijn de kosten van afdrukmaterialen, zoals papier en nietjes, niet

g. Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, die nu, of ter eniger tijd, worden geheven op de door Contractant verschuldigde bedragen of op de Huurovereenkomst en/of de Producten, onverschillig te wiens naam deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van Contractant, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

h. Contractant mag verschuldigde bedragen niet verrekenen met, of betalingen opschorten wegens, een (vermeende) vordering op XTF.

 1. Betaling en afrekening meervolume

a. De door Contractant verschuldigde bedragen zullen op de vervaldatum worden voldaan, zonder recht op aftrek verrekening of opschorting en zijn onmiddellijk Contractant verleent XTF tot wederopzegging machtiging om van haar bankrekening te incasseren, al hetgeen door Contractant uit hoofde van de Huurovereenkomst aan XTF verschuldigd is. Hierop zijn de bepalingen en voorschriften van toepassing die door Equens, dan wel de banken, zijn of worden vastgesteld. Contractant geeft XTF bij het sluiten van de overeenkomst een volmacht voor incasso van betalingen, uit hoofde van deze overeenkomst. Indien door Contractant geen volmacht aan XTF wordt verleend, de volmacht wordt ingetrokken en/of  geïncasseerde betalingen worden gestorneerd, zal per betaling die niet automatisch geïncasseerd kan worden bij Contractant € 20,00 in rekening worden gebracht.

b. Bij overschrijding van voormelde termijn wordt Contractant geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling is In dat geval is Contractant een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, lopende vanaf de dag van de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt gerekend als hele maand. Alle op de invordering betrekking hebbende kosten, gerechtelijke dan wel buiten- gerechtelijke, komen ten laste van Contractant. Deze kosten worden gesteld op 15% van het openstaande bedrag, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn, in welk geval deze hogere kosten voor rekening van Contractant komen. Niet nakoming van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, ontheft XTF van haar verplichtingen jegens Contractant, onverminderd haar recht tot nakoming van de Huurovereenkomst dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

c. Telkens na afloop van de afrekenperiode voor het meervolume wordt per afdruksoort het werkelijk in die periode, op alle Apparatuur van deze overeenkomst, gemaakte aantal afdrukken bepaald. Is dit aantal hoger dan het afgesproken volume per afdruksoort, dan wordt voor het meervolume de prijs per meerafdruk per afdruksoort aan Contractant belast. Onder afdruksoort wordt verstaan zwart of Ondervolume op de ene afdruksoort geeft geen recht op verrekening met een andere afdruksoort. Contractant  verplicht zich de tellerstanden automatisch door de Apparatuur te laten doorgeven. Contractant verleent alle benodigde medewerking tot het (doen) installeren van Software, benodigd voor het automatisch uitlezen van de tellerstanden. Indien de tellerstanden op een andere manier worden doorgegeven, dan wordt € 20,00 per afrekenfactuur in rekening gebracht. XTF zal, indien de automatische tellerstanden uitblijven, Contractant een verzoek sturen de tellerstand per Apparaat aan XTF te doen toekomen.

d. Indien XTF de tellerstanden niet tijdig in haar bezit heeft, zal Contractant worden gefactureerd op basis van het geschatte verbruik, gebaseerd op andere beschikbare gegevens. Indien een schatting moet worden gecorrigeerd, is Contractant € 20,00 extra aan administratiekosten

e. XTF behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment de tellerstanden eigenhandig te Daartoe dient Contractant XTF altijd gelegenheid te verschaffen.

 1. Gebruik

a. Contractant zal de Apparatuur met zorg behandelen, overeenkomstig zijn bestemming gebruiken, en beschermen tegen In het bijzonder ook tegen klimatologische invloeden. Contractant zal daarbij de aanwijzingen van XTF, en het door deze voorgeschreven onderhoud, nauwkeurig volgen.

b. Indien Contractant gegevensdragers en/of verbruiksartikelen gebruikt die niet door XTF zijn geleverd of geadviseerd, dan wel indien er sprake is van abnormaal of excessief gebruik van de Apparatuur, zullen de kosten van reparaties of het opheffen van storingen veroorzaakt door dit gebruik, afzonderlijk worden

c. Contractant zal zonder schriftelijke toestemming van XTF geen aangebrachte merken, nummers en/of opschriften, verwijderen, bedekken of beschadigen, en geen wijzigingen in, of toevoeging aan, de Apparatuur Verplaatsingen en verhuizingen dienen door of namens XTF te worden uitgevoerd. Eventueel daaruit voortvloeiende extra onderhoudskosten zijn voor rekening van Contractant. Verplaatsingen van de Apparatuur naar een locatie buiten Nederland is nimmer toegestaan.

d. Contractant mag de Apparatuur niet verhuren, noch onder enige titel aan derden in gebruik afstaan, verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins

e. Contractant staat ervoor in dat de Apparatuur op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerende zaak wordt verbonden, dat vermenging en/of natrekking zal

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen

a. Contractant zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XTF geen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Huurovereenkomst aan een ander

b. Aan XTF is de keuze ofwel het onderhoud c.q. de reparatie in eigen beheer uit te voeren, dan wel voor deze werkzaamheden ter zake kundige derden in te schakelen.

c. XTF heeft het recht, en Contractant geeft bij voorbaat toestemming (en verleent zijn medewerking), om de Apparatuur en alle rechten en vorderingen uit deze Huurovereenkomst, tezamen met de verplichtingen van Contractant, over te dragen aan een Van de overdracht zal Contractant schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 1. Medewerking

XTF heeft het recht de Apparatuur te allen tijde te inspecteren en alle documenten die betrekking hebben op de Apparatuur ter inzage te verkrijgen. Contractant zal aan XTF alle medewerking en faciliteiten verlenen, die voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk zijn.

Indien door toedoen van Contractant onderhoudspersoneel, en andere personen waarvan XTF zich bedient, wachttijden in acht moeten nemen, zullen de extra kosten die daaraan verbonden zijn aan Contractant in rekening worden gebracht.

Contractant is verplicht XTF per omgaande te informeren bij een dreigend bodembeslag door de fiscus.

 1. Schadevrijwaring

XTF is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing of slecht functioneren van de Apparatuur. XTF is eveneens niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van vertraging bij het uitvoeren van reparaties, het verrichten van werkzaamheden, alsmede bij het vervangen van onderdelen.

Contractant zal XTF te allen tijde vrijwaren van aanspraken van derden.

 1. Reprorecht/auteursrecht

Alle kosten die voortvloeien uit de heffing van reprorecht, schending op auteursrecht etc., komen voor rekening van Contractant.

 1. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van XTF en van haar personeel, met inbegrip van de aansprakelijkheid voor schade ontstaan door personen die werken in opdracht van XTF, is beperkt tot de schade wegens overlijden, schade wegens persoonlijk letsel, schade wegens materiële schade aan installaties en eigendommen van opdrachtgever, en van derden, ontstaan tijdens de uitvoering van, en in verband met, de volgens de Huurovereenkomst te verrichten werkzaamheden, en door schuld van personen van wie XTF zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient, tot het bedrag van de Contractwaarde, althans in ieder geval beperkt tot een bedrag van €100.000. Alle verdere aansprakelijkheid, waaronder onder andere die ter verkrijging van een vergoeding voor indirecte, materiële of immateriële schade, of gevolgschade, is uitgesloten, ongeacht de wijze en de voorzienbaarheid ten aanzien van de locatie, en ten aanzien van de omvang van de Contractant vrijwaart XTF voor alle aanspraken van derden ter zake, waaronder aanspraken vanwege het niet, of niet voldoende, door Contractant nakomen van verplichtingen jegens derden, zoals, doch niet beperkt, tot (overheid) voorschriften.

b. Mocht op bovenvermelde bepaling te eniger tijd geen beroep kunnen worden gedaan, dan is de alsdan vast te stellen aansprakelijkheid eveneens beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar ter zake per gebeurtenis uitkeert.

 1. Overmacht

a. Als overmacht gelden alle omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de Huurovereenkomst niet van XTF kan worden Speciaal als overmacht geldt het niet leveren aan XTF door haar leverancier. In geval van overmacht zal de uitvoering van de Huurovereenkomst voor het betreffende gedeelte worden opgeschort. XTF zal Contractant zo spoedig mogelijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte brengen.

b. Zodra de overmacht situatie is beëindigd, zal XTF nagaan in welke staat de Apparatuur zich Het nodige onderhoudswerk, en de eventuele noodzakelijke herstellingen, zullen dan na bereikte overeenstemming met Contractant inzake de daaraan verbonden kosten door XTF worden verricht, waarna uitvoering van de Huurovereenkomst zal worden hervat.

 1. Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT)

Ingevolge de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme is XTF verplicht Contractant te identificeren. De wet schrijft voor dat zowel de rechtspersoon als degene die feitelijk namens de rechtspersoon de opdracht verleent, moet worden geïdentificeerd. Daartoe verstrekt Contractant:

 • Een duidelijke kopie van een recent geldig identiteitsdocument van
 • Een recent gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van
 1. Tussentijdse beëindiging

22.1. Indien:

a. Contractant in gebreke blijft enig krachtens de overeenkomst verschuldigd bedrag tijdig te

b. Contractant enige andere voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet geheel of niet behoorlijk nakomt, dan wel daarmee in strijd heeft gehandeld.

c. Contractant zich niet houdt aan de voorschriften inzake ruimtelijke en technische voorzieningen en bediening van de Apparatuur.

d. Surseance van betaling door Contractant wordt gevraagd dan wel aan hem wordt

e. Ter zake van Contractant faillissement is aangevraagd dan wel Contractant in staat van faillissement is geraakt.

f. Contractant zijn handelingsbekwaamheid om welke reden dan ook verliest, dan wel op zijn (on) roerende zaken of op de Apparatuur (en eventueel toebehoren) beslag wordt

g. Contractant zijn zetel of woonplaats buiten Nederland verplaatst of blijk geeft het voornemen te hebben dat te doen.

h. Wordt besloten Contractant, zo hij een rechtspersoon is, als zodanig te ontbinden.

i. Aan XTF verstrekte zekerheden in waarde (dreigen) te verminderen dan wel naar het oordeel van XTF ontoereikend zijn geworden, waaronder ten deze tevens begrepen de (aankondiging van) intrekking van een aansprakelijkheidsverklaring van een derde voor verplichtingen van

Zal Contractant in verzuim zijn door het enkel plaatsvinden van deze omstandighe(i)d(en), en zal de (resterende) schuld van Contractant aan XTF onmiddellijk opeisbaar zijn.

22.2 Tenzij de wet dwingendrechtelijk anders mocht voorschrijven, zal XTF in genoemde omstandigheden daartoe gerechtigd zijn, zulks geheel ter vrije keuze van XTF en onverminderd de XTF toekomende rechten:

– Of onder instandhouding van de Huurovereenkomst het totaalbedrag van de nog resterende Huurtermijnen te vermeerderen met de door XTF aangehouden restwaarde, met vertragingsrenten, kosten, etc., ineens en terstond te vorderen.

– Of de Huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, welke ontbinding van rechtswege intreedt op het tijdstip waarop daarvan door XTF schriftelijk mededeling aan Contractant wordt gedaan. Contractant is dan verplicht de Apparatuur direct ter beschikking van XTF te stellen. XTF wordt reeds nu voor alsdan door Contractant gevolmachtigd de Apparatuur tot zich te nemen, ter plaatse waar het zich alsdan mocht bevinden, en daartoe, zo nodig, de bedrijfsruimte van Contractant te betreden.

22.3 In alle gevallen zal Contractant verplicht zijn tot vergoeding van kosten, schades, en vertragingsrenten, welke schade van XTF in geval van ontbinding van deze Huurovereenkomst reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld, op het bedrag gelijk aan het totaal van alle, dus ook toekomstige, nog onbetaalde Huurtermijnen, voor de overeengekomen looptijd te vermeerderen met de door XTF aangehouden restwaarde, vermeerderd met de bedragen als bedoeld in de artikelen 12, 13, en 25 van deze huurvoorwaarden.

22.4 Indien en voor zover Contractant na ondertekening van deze Overeenkomst alsnog beslist geen Producten van Xillium af te nemen, dan heeft Contractant de verplichting om minimaal 50% van de contractwaarde (totaal Huurtermijnen vermenigvuldigd met het aantal maanden looptijd Overeenkomst) aan Xillium te voldoen.

22.5 In geval van vroegtijdige beëindiging van een Huurovereenkomst met onderhoud exclusief vooraf ingeschatte aantal afdrukken zal Contractant (onverminderd het bepaalde in 22.3) verplicht zijn een door XTF bepaalde naheffing te voldoen op basis van het gemiddelde maandvolume over de laatste 12 maanden. Indien een dergelijke nacalculatie niet mogelijk is, zal XTF een schatting naar redelijkheid maken van het gemiddelde maandvolume vermenigvuldigd met de resterende looptijd (aantal maanden) van de Overeenkomst.

22.6 Bij wijziging van de samenstelling van de Producten kan de Huurovereenkomst ten aanzien van de betreffende Producten tussentijds worden gewijzigd. Wijzigingen van de Huurovereenkomst ingevolge dit artikel, dienen schriftelijk te geschieden en kunnen ingaan op de eerstvolgende vervaldatum.

 1. Instructie, transport en installatie

a. XTF zal meteen na installatie één werknemer van Contractant in het gebruik van de Apparatuur gratis instrueren, conform de met XTF gemaakte

b. Transport-, installatie-, hijs-, en takelkosten zijn van toepassing bij plaatsing, verhuizing, en terugname, en zijn voor rekening van Contractant, die hiervoor gefactureerd wordt door

 1. Wijziging van de overeenkomst

Wijziging in, aanvulling op, of annulering van de Huurovereenkomst is slechts geldig indien dit schriftelijk door Contractant en XTF gezamenlijk is overeengekomen. Contractant is verplicht aan XTF een vergoeding te betalen voor elke door Contractant geïnitieerde administratieve dienst of andere handeling, die XTF tijdens de looptijd van de Huurovereenkomst verricht. Daartoe behoren onder meer het verstrekken van afschriften van de Huurovereenkomst of andere documenten, de verwerking van een wijziging van adresgegevens of bankrekening van Contractant, schadegevallen en andere verzekeringskwesties, registratie van zekerheidsrechten, berekening van afkoopsommen, en wijziging van onderhoudsvoorwaarden of prijzen. Contractant moet deze vergoeding op eerste verzoek aan XTF voldoen. Een overzicht van deze vergoedingen wordt op verzoek toegezonden. XTF is bevoegd het overzicht en het bedrag van de vergoedingen op elk tijdstip te wijzigen.

 1. Teruggave van de Apparatuur

Na beëindiging van de Huurovereenkomst zal Contractant voor eigen rekening en risico de Apparatuur onverwijld, in originele, gebruiksklare staat, aan XTF teruggeven. Onverminderd de overige rechten van XTF uit deze Huurovereenkomst is XTF altijd gerechtigd na beëindiging van de Huurovereenkomst, zonder nadere waarschuwing, de Apparatuur weer in bezit te nemen en de plaats(en) waar de Apparatuur zich bevindt te (doen) betreden. Contractant is aansprakelijk voor alle kosten die XTF met het weer onder zich nemen van de Apparatuur zal maken. Elk recht van retentie op de Apparatuur, op grond van welke aanspraken dan ook, tegenover XTF is uitgesloten.

 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Treden meer personen, hetzij natuurlijke personen, hetzij rechtspersonen, bij de Huurovereenkomst als Contractant op, dan is ieder van deze personen voor de nakoming van alle uit de Huurovereenkomst jegens XTF voortvloeiende verplichtingen, zowel bestaande als toekomstige, hoofdelijk aansprakelijk en geldt al hetgeen in de Huurovereenkomst ten aanzien van Contractant is bepaald, zowel ten aanzien van ieder van hen gezamenlijk, als ten aanzien van ieder van hen afzonderlijk. Een kennisgeving aan één van hen geldt als een geldige kennisgeving aan al deze personen. Indien, in geval er meer personen bij de Huurovereenkomst als Contractant optreden, de Huurovereenkomst in verband met faillissement of surseance van betaling van één van hen eindigt, dan blijft de Huurovereenkomst ten aanzien van de andere(n) onverkort van kracht, tenzij XTF de Huurovereenkomst ook ten aanzien van deze ingevolge het bepaalde in artikel 22 beëindigt.

 1. Gebruik verbruiksmaterialen

Verbruiksmaterialen, zoals met name doch niet uitsluitend tonercartridges, kennen een gemiddeld verbruik per afdruk. In deze overeenkomst is de prijsstelling gebaseerd op het gemiddelde verbruik per Verbruiksmateriaal. Xillium behoudt zich het recht voor een naheffing op te leggen indien er sprake is van een buitensporig verschil tussen het aantal door Contractant bestelde Verbruiksmaterialen enerzijds en het aantal gemaakte afdrukken anderzijds.

 1. Data protectie

a. Hierbij geeft Contractant XTF uitdrukkelijk toestemming om de door Contractant aangeleverde persoonsgegevens te (laten) XTF zal deze persoonsgegevens (laten) verwerken uitsluitend voor het doel waarvoor Contractant deze heeft gegeven en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

b. Contractant garandeert bevoegd te zijn de persoonsgegevens aan XTF te verschaffen en dat de aan XTF verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving zijn verwerkt.

c. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Contractant om alle vertrouwelijke data veilig te stellen en deze volledig te verwijderen van het interne geheugen alvorens de apparatuur terug te leveren aan Contractant zal XTF vrijwaren voor iedere schade die zij lijdt als gevolg van het niet of niet volledig verwijderen van enige vertrouwelijke data als beschreven in dit artikel.”

 1. Slotbepalingen

a. In geval van stilzwijgende verlenging van de Huurovereenkomst blijven de hierop toepasselijke bepalingen onverkort van

b. Contractant is gehouden adreswijzigingen binnen drie dagen ter kennis van XTF te Alle kosten door XTF gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitenrechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van Contractant. Op deze Huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing en bevat alle rechten en verplichtingen van partijen jegens elkander, en treedt in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen, voorstellen en correspondentie ter zake. Wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechter van de plaats waar XTF is gevestigd, met dien verstande dat XTF gerechtigd is het geschil voor te leggen aan de Rechter, die zonder vorenstaand beding bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Indien Contractant voor XMS heeft gekozen, geldt naast voornoemde bepalingen onderstaande bepalingen c en d.

c. Contractant erkent dat hij niet gerechtigd is gebruik te maken van, of toegang te verkrijgen tot, de Tools, met uitzondering van de TG en in beperkte mate de SM en de SP, noch gerechtigd is deze te bedienen. Met uitzondering van de TG, zullen de Tools uitsluitend door Fabrikanten, of erkende samenwerkingspartners en hun onderaannemers, geïnstalleerd en bediend worden. Contractant zal toegang hebben tot de data en rapporten die worden gegenereerd door de Tools (via SM en SP, welke data en rapporten aan Contractant zullen toebehoren). Alle Tools en toegang daartoe mogen door Fabrikanten en erkende samenwerkingspartners en hun onderaannemers, worden verwijderd bij afloop of bij beëindiging van de Overeenkomst.

Contractant erkent dat Fabrikanten aan hem geen licentie voor het gebruik van de Tools verschaft, met uitzondering van de TG. Contractant vrijwaart Xillium voor aanspraken van derden, waaronder Fabrikanten, die geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit de niet- naleving van deze bepaling.

d. XTF verleent hierbij namens Fabrikanten aan Contractant, gelijk Contractant aanvaardt, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de TG Software te gebruiken op één eenheid van de door Contractant gebruikte Apparatuur (of een vervangende eenheid daarvan, maar nooit beide tegelijkertijd), voor de duur van deze Overeenkomst. Contractant heeft geen andere rechten met betrekking tot de TG Software en mag in het bijzonder niet:

 • De TG Software verspreiden, kopiëren, wijzigen, afgeleiden daarvan, creëren, ontleden of daarop reverse engineering toepassen (behalve voor zover dat wettelijk toegestaan en noodzakelijk is om interoperabiliteit met andere onafhankelijk gecreëerde Software te realiseren).
 • Toestaan dat anderen dat doen; alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de TG zullen te allen tijde uitsluitend bij Fabrikanten, en/of diens rechtsgeldige licentienemers, berusten. Contractant vrijwaart XTF voor aanspraken van derden, waaronder Fabrikanten, die geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit de niet-naleving van deze bepaling.

Woerden, 1 juli 2021

We zien dat je gebruik maakt van Internet Explorer

Deze browser is verouderd en wordt daarom niet meer ondersteund door de OneXillium website.

Voor de beste ervaring en veiligheid raden we aan gebruik te maken van een moderne browser, zoals: Safari, Mozilla Firefox of Google Chrome